Photography

ଓହଳ

ତୁମେ ଥିଲ ମୁଁ ଥିଲି । ଆଉ କେହି ନ ଥିଲେ ଆମ ସାଥେ କେବଳ ଏ ଗଛର ଛାଇ ଥିଲା । ତୁମେ ଝୁଲି ପଡିଲ ମୁଁ ଝୁଲି ପଡିଲି ଆଉ କେହି ନ ଥିଲେ ଧରିବାକୁ ଗଛ ବି ଝୁଲି ପଡିଲା । ଇତିହାସରେ ଆମେ ହଜିଗଲୁ ଗଛ ଆଜି ବି ଝୁଲିରହିଛି । ଆସନ୍ତନି ପ୍ରିୟା ଆଉ ଥରେ ଝୁଲିବାକୁ ଆମେ ସାଥିରେ?     Read more…